I want to be an Asian Robert De Niro.

Jackie Chan

Jackie Chan